+420 271 742 002

linka pro Vaše dotazy

V nákupním koši zatím nejsou žádné položky

Přihlásit se
Na úvodní stránku eShopu

Reklamační řád

Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží

Na zboží se vztahuje záruka uvedená v záručním listu. Není-li záruční list přiložen, vztahuje se na zboží záruka 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení dílů způsobené používáním. Kratší životnost opotřebitelného dílu nelze považovat za vadu a nelze ji reklamovat.

Uplatnění práva a odpovědnost za vady zboží se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Záruku nelze uplatnit:

  1. v případě neodborného uvedení do provozu nebo vadné montáže
  2. při nedbalostním nebo úmyslném poškození nebo při neodborné nebo nedostatečné údržbě
  3. při užívání, které se neshoduje s návodem k obsluze
  4. na škody způsobené vnějšími vlivy, např. působením ohně, vody, solí, zásad, kyselin nebo působením živlů
  5. při mechanickém poškození způsobeném přepravou
  6. na vady základní nátěrové barvy nebo jiné povrchové úpravy
  7. v případě oprav nekvalifikovanými osobami
  8. při použití dílů jiných dodavatelů, které nejsou schválené výrobcem
  9. na díly a materiál podléhající běžnému opotřebení
  10. na baterie a žárovky (nefunkčnost z důvodu běžného opotřebení může nastat již po cca 6 měsících používání)

Reklamaci zboží lze uplatnit v záruční lhůtě a zároveň po úplném uhrazení kupní ceny prodávajícímu.

Prodávající odpovídá za vady zboží v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Nedojde-li k jiné dohodě, má objednatel v případě podstatného porušení smlouvy v důsledku vady právo na dodání náhradního zboží za vadné nebo na dodání chybějícího množství zboží.

Uplatňování reklamace

Objednatel je povinen oznámit vady zboží, množství a jiné zjevné vady při převzetí zboží a skryté vady v záruční době. Později uplatněné reklamace nebude prodávající akceptovat. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené běžným opotřebením, nevhodným ošetřením, neodbornou manipulací nebo úmyslným poškozením. Vady a škody vzniklé na zboží vlastní přepravou, manipulací a montáží nelze reklamovat. Práva z odpovědnosti za vady a reklamace jsou z důvodu evidence přijímány pouze písemně na e-mailu: servis@almma.cz nebo na adrese Almma s.r.o., Příbramská 1945, 263 01 Dobříš.

Prodávající rozhodne reklamaci do 30 dnů od jejího prokazatelného oznámení objednatelem. Zboží, na které se vztahuje reklamace, bude objednateli přednostně bezplatně opraveno. Prodávající si vyhrazuje právo k posouzení opravitelnosti zboží a oprávněnosti reklamace. V případě nutnosti dlouhodobějšího posouzení, zda se jedná o oprávněnou reklamaci, poskytne prodávající objednateli bezprostředně odpovídající náhradní díl na náklady objednatele. Ověří-li se oprávněnost reklamace, vystaví prodávající objednateli na předmětný díl dobropis.

Každá ze stran nese při vyřizování reklamace svoje náklady na vlastní účet.

Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 02.04.2015.