+420 271 742 002

linka pro Vaše dotazy

V nákupním koši zatím nejsou žádné položky

Přihlásit se
Na úvodní stránku eShopu

Obchodní podmínky společnosti Almma s.r.o.

 1. Dodávky zboží se uskutečňují na základě těchto Obchodních podmínek. Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím pro dodání zboží. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.
 2. Dodávky zboží dle jednotlivých objednávek kupujícího jsou považovány za samostatné kupní smlouvy, jejichž režim je stanoven těmito obchodními podmínkami, není-li v rámcové kupní smlouvě či v kupní smlouvě uvedeno jinak.

Předmět kupní smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

Závazkem prodávajícího je odevzdat na základě kupní smlouvy kupujícímu zboží a umožnit mu nabýt ke zboží vlastnické právo.

Závazkem kupujícího je převzít zboží a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží.

Objednávka zboží přes e-shop a dodávka zboží

Zboží bude prodávajícím dodáno kupujícímu na základě jeho objednávky, obsahující údaje o zboží z produktové specifikace prodávajícího.

Objednávku lze uskutečnit prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího na internetové adrese http://www.almma.cz/cz/eshop (dále jen e-shop). Webové rozhraní obchodu e-shop obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávka obsahuje zejména informace:

 1. o objednávaném zboží, které kupující vloží do elektronického nákupního košíku
 2. o způsobu úhrady kupní ceny zboží
 3. o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 4. o nákladech spojených s dodáním zboží

Prodávající po obdržení objednávky potvrdí její příjem kupujícímu na jeho adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky. V případě, že dle objednávky kupujícího není možno dodat zboží prodávajícím, nebo objednávka obsahuje zřejmé nesprávnosti, je objednávka upřesněna na základě vyžádání prodávajícího, zpravidla telefonickým dotazem. V takovém případě je jednotlivá kupní smlouva uzavřena dnem, kdy prodávající zpracuje a potvrdí upřesněnou objednávku.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Kupující dále bere na vědomí, že je povinen potvrzení objednávky zkontrolovat, jelikož smlouva je uzavřena rovněž v případě, že potvrzení nabídky obsahuje dodatek nebo odchylku, která podstatně nemění podmínky objednávky, pokud kupující takové potvrzení nabídky bez zbytečného odkladu neodmítne.

Termín dodání:

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Běžná doba dodání u zboží, které je skladem, bývá 3 - 5 pracovních dní od objednání. V případě, že zboží není na skladě, je doba dodání prodloužena a bude kupujícímu sdělena písemně na e-mail uvedený v objednávce.

V případě koupě více výrobků bude termín jejich společného dodání platný dle toho výrobku, který má dodací lhůtu nejdelší.

Osobní odběr je možný nejdříve druhý pracovní den po potvrzení o přijetí objednávky (v pracovní době) – platí jen v případě, že prodávající potvrdí kupujícímu, že je zboží skladem.

Místo dodávky:

Místem plnění je místo dodání, určené v objednávce zákazníka. Při osobním odběru zboží ve skladu na adrese prodávajícího je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží.

Odevzdání a převzetí zboží, doklady nutné k užívání zboží:

Přehled možných způsobů doručení zásilek:

 1. Toptrans
 2. osobní odběr v provozovně prodávajícího

Cena za dopravu zboží na místo dodávky není zahrnuta v kupní ceně zboží a je stanovena aktuálním ceníkem prodávajícího či veřejného dopravce a je účtována zvlášť vedle kupní ceny zboží.

Za doklady nutné k převzetí a používání zboží se považuje faktura, dodací list či jiný doklad vydaný veřejným přepravcem, který bude vydán kupujícímu po převzetí zboží. Jiné dokumenty či doklady není prodávající povinen dodat.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a počet balíků a za přítomnosti přepravce rozbalit a zkontrolovat zásilku. V případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a trvat na přesném zápisu do protokolu o škodě nebo do přepravního listu.

Kupní cena

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit takto:

 1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Příbramská 1945, 263 01 Dobříš, v době od 7:00 do 15:30, není-li dohodnuto jinak. Po dohodě lze také v provozovně na adrese Francouzská 427/70, 101 00 Praha 10.
 2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 3. jako bezhotovostní platba předem převodem na číslo účtu prodávajícího uvedené na zálohové faktuře

Pro případ změny kupní ceny jednotlivých druhů zboží je rozhodný den, kdy byla uskutečněna objednávka ze strany kupujícího u prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

V případě platby převodem z účtu je zboží dodáno až po připsání dané částky na účet firmy Almma s.r.o.

K ceně zboží není připočítána cena dopravy.

Při nákupu zboží v hodnotě nad 2 000 Kč bez DPH (rozumí se cena bez dopravy) hradí dopravu a balné prodávající.

Odstoupení od kupní smlouvy (platí pro zásilkový obchod)

V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo se dle ustanovení $ 1829 občanského zákoníku nevztahuje na právnické osoby a podnikající fyzické osoby (tzv. nákup na IČO). Vyrozumění o odstoupení od kupní smlouvy musí být zákazníkem podáno v zákonné lhůtě. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy v těchto případech:

 1. Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před plněním lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
 2. Na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.
 3. Na dodávku zboží upraveného dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (výrobky na míru), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 4. Rozhodnutí spotřebitele odstoupit od smlouvy v této lhůtě musí splňovat níže uvedené podmínky:
  1. Kupující kontaktuje prodávajícího s požadavkem odstoupení od smlouvy. Uvede číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a vyčká na akceptaci prodávajícím.
  2. Kupující dodá zboží zpět na adresu Almma s.r.o., Příbramská 1945, 263 01 Dobříš:
   a) osobně a bude sepsán protokol o vrácení zboží za účasti zákazníka i prodávajícího. Takovým postupem jsou chráněny oprávněné zájmy obou stran.
   b) přepravní službou a sdělí prodávajícímu, jakou společností a kdy bude zboží doručeno. Neohlášené zásilky a zásilky na dobírku prodávající nepřijímá.
  3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího Příbramská 1945, 263 01 Dobříš.
  4. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy kupující zaslal prodávajícímu oznámení o odstoupení.
  5. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a pokud možno v původním obalu.
  6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  7. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží prodávající poukáže peníze za zboží na účet kupujícího nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží nebude převzato zpět.

V případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů dle § 1829 občanského zákoníku, prodávající hradí náklady na dodání zboží spotřebiteli, které spotřebitel na základě uzavřené smlouvy uhradil vedle kupní ceny. Do toho rámce lze zařadit např. položky označované jako poštovné a balné.

Přechod nebezpečí škody za škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího:

 1. dnem uskutečnění dodávky, tj. odevzdáním zboží kupujícímu, případně dnem expedice dodávky z výrobního závodu prodávajícího, pokud den expedice nastane dříve než den uskutečnění dodávky
 2. dnem odevzdání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení

Odpovědnost za vady, záruka, reklamace zboží

Prodávající je povinen dodat zboží:

 1. v množství a provedení, které je stanoveno v jednotlivých kupních smlouvách;
 2. v jakosti, která je stanovena pro konkrétní druh zboží jeho produktovou specifikací;

Poruší-li prodávající tyto povinnosti, má zboží vady. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než určuje smlouva a vady v dokladech nutných k užívání zboží. Jestliže z přepravního dokladu, dokladu o předání zboží nebo z jiného prohlášení prodávajícího vyplývá, že dodává zboží v menším množství nebo jen část zboží, nevztahují se na chybějící zboží ustanovení o vadách zboží, jde o neúplnou dodávku.

Kupující je povinen prohlédnout dodávku zboží ihned při jejím převzetí. Vady obalu a jeho poškození, množstevní rozdíly či jiné zřejmé poškození zboží dopravou je kupující povinen oznámit osobě předávající a je povinen zapsat tuto skutečnost do přepravního dokladu. Pokud kupující vůči externímu přepravci neučiní reklamaci takových vad hned při předání, ztrácí nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za tyto vady dodávky zboží; u interní dopravy prodávajícího ztrácí kupující nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za tyto vady v případě, že takové vady neoznámí kupujícímu do 14 dnů.

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákonem na ochranu spotřebitele a záručními podmínkami výrobce, uvedenými v záručním listu. Na zboží se vztahuje záruka uvedená v záručním listu k výrobku. Není-li záruční list u výrobku přiložen, vztahuje se na výrobek záruka 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím.

Při uplatnění odpovědnosti za vadu výrobku je nutné podat reklamaci na vadu výrobku písemně prodávajícímu. Při zasílání reklamace poštou je nutné přiložit k reklamaci kopii prodejního dokladu nebo platného záručního listu. V případě dotazu na uplatnění odpovědnosti za vadu – reklamace na vadu výrobku volejte na tel. 318 593 000.

Po přijetí řádně uplatněné reklamace bude zákazník vyrozuměn telefonicky nebo písemně o způsobu řešení reklamace. Pokud bude zákazník zboží k reklamaci zasílat prodávajícímu, musí prodávajícího o tomto informovat a ve vlastním zájmu zboží zabalit do originálního obalu nebo jiného vyhovujícího a dostatečně chránícího přepravního obalu, který bude vyhovovat nárokům na zvolenou přepravu daného zboží, a dále zásilku označit příslušnými symboly.

Prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží k reklamaci, způsobené přepravou.

Lhůta pro vyřízení reklamace začíná plynout po doručení zboží prodávajícímu nebo posouzením zboží na místě u zákazníka servisním technikem společnosti Almma s.r.o.

Zboží k reklamaci nelze zasílat na dobírku - takto zaslané zboží ani neoznámené zásilky prodávající nepřijímá. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle zák. č. 89/2012 Sb. a souvisejících právních předpisů.

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád, jímž se řídí práva a povinnosti stran z titulu vadného plnění.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, pro účely realizace kupní smlouvy a pro zasílání informací kupujícímu. Jedná se zejména o tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště nebo fakturační adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány prodávajícím po dobu neurčitou, v elektronické nebo tištěné podobě.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Potvrzuje, že své osobní údaje poskytuje dobrovolně. Kupující může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů ve vztahu k prodávajícímu kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským zákoníkem.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Ustanovení těchto obchodních podmínek nabývají své účinnosti dnem 01.03.2014.